Sự kiện ra mắt Diễn đàn trao đổi về tạo tác động Việt Nam Canada 2023 trên VTC9